và một vài bố cục typography cơ bản mình tổng hợp được
hy vọng sẽ giúp được các bạn một phần nào đó về mảng này(theo những kiến thức có được của mình).

Từ Mạc Họa Kỳ